All posts by editor

Evoluţia relaţiilor internaţionale/mediului de securitate pe termen mediu (5 ani)

Evoluţia relaţiilor internaţionale/mediului de securitate pe termen mediu (5 ani)

Cea de-a doua dezbatere din seria celor şase propuse de proiectul comun al Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning împreună cu The German Marshall Fund of the Unites States a avut loc la 23 februarie 2015, fiind găzduită de Ministerul Afacerilor Extrene, reprezentat de Secretarul de Stat pentru Afaceri Strategice, domnul Daniel Ioniţă.

Discuţiile au avut ca temă „Evoluţia relaţiilor internaţionale/mediului de securitate pe termen mediu (5 ani)”, scopul dezbaterii fiind identificarea evoluţiilor externe cu impact asupra securităţii României pe termen mediu, cu accent pe principalele teme ce ar influenţa ţara noastră. Prezentările au fost realizate de către Daniel Ioniţă, Secretar de Stat pentru Afaceri Strategice din cadrul MAE, acesta având totodată calitatea de gazdă şi Iulian Chifu, Preşedintele Centrului de Prevenire a Conflictelor.

La eveniment au participat specialişti în domeniul Relaţiilor internaţionale şi reprezentanţi ai societăţii civile precum: Iulian Chifu, Alina Inayeh, Sergiu Celac, Constantin Degeratu, Teodor Meleşcanu, Marcu Hari Bucur, Niţu Ionel, Mihai Ionescu, Cătălin Andronic, Adriean Pîrlog, Narciz Bălăşoiu, Alexandru Georgescu, Alexandru Şerban, Simona Soare, Andrei Ţârnea, Adriana Sauliuc, Alexandru Voicu, Diana Bărbuceanu. Administraţia Prezidenţială a fost reprezentată de Consilierul de Stat, Sebastian Huluban.

More

Strategia de Apărare Naţională. Contribuţia societăţii civile

Strategia de Apărare Naţională. Contribuţia societăţii civile

Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning, împreună cu The German Marshall Fund of the United States a deschis la 5 februarie 2015 ciclul de dezbateri ce au ca subiect de discuţii viitoarea Staregie de Securitate Naţională, din perspectiva societăţii civile. Proiectul prevede organizarea unui număr de şase dezbateri, prima fiind găzduită de German Marshall Fund of the United States, celelalte cinci fiind programate să aibă loc la sediile unor instituţii direct interesate de acest subiect. În ceea ce priveşte temele de discuţie ce vor fi abordate, acestea sunt următoarele:

  1. Imaginea de ansamblu asupra mediului regional de securitate;
  2. Perspective ale mediului de securitate – abordare pe termen mediu (5 ani);
  3. Postura strategică a României şi nivelul de ambiţie în actualul sistem internaţional;
  4. Riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi în Regiunea Extinsă a Mării Negre;
  5. Ameninţările de generaţie următoare. Război hibrid şi război informaţional;
  6. Abordarea politicilor publice ale României în actualul mediu internaţional de securitate.

 

 La dezbaterea organizată de Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning împreună cu The German Marshall Fund of the United States au participat o serie de specialişti în domeniul Relaţiilor internaţionale, reprezentanţi ai societăţii civile, precum Iulian Chifu, Alina Inayeh, Sergiu Celac, Constantin Degeratu, Teodor Meleşcanu, Marcu Hari Bucur, Mihai Ionescu, Sergiu Medar, Dan Dungaciu, Iulian Fota, Liviu Mureşan, Adriean Pîrlog, Narciz Bălăşoiu, Andrei Ţârnea, Adriana Sauliuc, Alexandru Voicu, Diana Bărbuceanu. Administraţia Prezidenţială a fost reprezentată de Consilierul de Stat, Sebastian Huluban.

More

Anunt

Incepand cu 22 decembrie 2014, in urma incheierii functiei de Consilier prezidential, unde a condus Departamentul Afaceri Strategice si Securitate Internationala, domnul Iulian Chifu a preluat functia de Presedinte al Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning.

More

„Securitatea energetică în Zona Extinsă a Mării Negre, contributor la securitatea energetică europeană” (viziunea 2035)

„Securitatea energetică în Zona Extinsă a Mării Negre, contributor la securitatea energetică europeană”  (viziunea 2035)

„Securitatea energetică în Zona Extinsă a Mării Negre, contributor la securitatea energetică europeană” – (viziunea 2035)

 Bucureşti, 19 – 21 noiembrie 2014 / Palatul Parlamentului (Săli N. Iorga şi N. Bălcescu)

Conferinţa vizează realizarea unei viziuni prospective asupra a ceea ce va însemna energia pentru Europa în mixul global în 2035, plecând de la faptul că orice proiect energetic se realizează în circa 20 de ani.

În situaţia în care veţi răspunde pozitiv invitaţiei noastre, vă veţi adresa unei audienţe de peste 150 de persoane, care va include oficiali de rang înalt, importanţi reprezentanţi ai mediului de afaceri, precum şi importanţi specialişti de notorietate aparţinând ţărilor din Regiunea Extinsă a Mării Negre.

Principalele subiecte în dezbatere ţin de temele actuale de preocupare ale specialiştilor. Astfel, se profilează tot mai mult o situaţie de tensiune şi convergenţă între geopolitic(politici)-energetic(economic). Interferenţele sunt cunoscute, la fel şi tensiunile dintre soluţiile dictate de raţiuni economice, de business şi cele discutate de condiţionări şi opţiuni politice. Impactul condiţionărilor politice asupra proiectelor economic viabile şi reciproc, impactul restricţiilor economice şi de fezabilitate asupra proiectelor.

Politica energetică europeană comună şi dezbaterile despre forma şi ambiţiile unei asemenea politici sunt de strictă actualitate şi vor avea un impact major asupra viitorului. Apoi politicile economice s-au dovedit a avea o puternică componentă regională. Raportul regional versus european în politicile comune energetice, cu riscuri şi oportunităţi pentru ţările de frontieră şi interfaţă cu alte spaţii, reprezintă o temă de interes principal pentru dezbaterea în această zonă.

O altă componentă extrem de importantă este raportul şi mixul energetic între diferitele componente: energie electrică, hidrocarburi, noile energii verzi. În fiecare caz în parte există tipologii de proiecte distincte, cu condiţionări aferente. Marile proiecte sunt finanţabile şi bancabile în cazul unor profituri relevante estimate, în condiţii de sustenabilitate politică şi previzibilitate pe termen lung, cât timp alte tipologii de proiecte ţin de credinţele, percepţiile şi orientarea consumatorilor şi a pieţei. Nu în ultimul rând, proiectele de investiţii majore reclamă o dezvoltare previzibilă a pieţelor, o apetenţă spre dezvoltare şi consum a industriilor în ţările vizate, toate urmând să ţină cont de condiţionările geopolitice.

Pentru detalii legat de eveniment / confirmare participare – adresă email de contact: sauliuc.adriana@gmail.com.

Secţiunea 1 – Provocări actuale pe pieţele de energie electrică. Piaţa unică vs soluţii regionale

P1/S1 (economic) – Riscuri şi oportunităţi induse de cuplarea pieţelor. Soluţii pentru fructificarea surselor de producţie ieftine şi acoperirea deficitelor regionale

P2/S1 (politic, securitate) – Provocări globale, soluţii regionale

Secţiunea 2 – Marea Neagră între potenţial şi certitudine. Teze şi antiteze privind conturarea unui nou pol al resurselor de hidrocarburi

P1/S2 – (economic) – Condiţii necesare realizării investiţiilor în proiecte mari de infrastructură energetico – financiare

P2/S2 (politic, securitate) – Marea Neagră – zonă de confluenţă a pieţelor şi capacităţilor industriale din Europa şi Asia. Aspecte politice şi de securitate

Secţiunea 3 Politici comune, costuri separate – provocări energetive vs mize geopolitice

P1/S3 (economic) – Energia viitorului. Se impune o schimbare a pilonilor de baza ai mixului energetic?

P2/S3 (politic, securitate) – Rolul regiunii în materializarea opţiunilor de alimentare cu gaze naturale a marilor consumatori europeni. Concurenţă sau complementaritate: LNG, Nabucco reconfigurat, South Stream, interconectori şi capilare.

Secţiunea finală (plen) – Politici comune, costuri separate. Provocări energetice vs mize geopolitice.

Securitatea resurselor energetice pentru ţările europene: conflicte armate, conflicte îngheţate, politici divergente între UE şi ţările din REMN.

 

More

Energy Security in the Wider Black Sea Region, contributor to the European energy security” (Forecast 2035

Energy Security in the Wider Black Sea Region, contributor to the European energy security” (Forecast 2035

“Energy Security in the Wider Black Sea Region, contributor to the European energy security” (Forecast 2035)

Bucharest, November 19 – 21, 2014

Palace of Parliament (N. Iorga Hall, N. Bălcescu Hall)

The Conference aims to generate a prospective vision regarding the role of the energy sector for Europe in the global energy mix in 2035, based on the fact that any energy project is completed in about 20 years.

If you respond positively to the invitation, you will address an audience of 150 participants, which will include senior officials, important representatives from business environment and experts with reputation from the Wider Black Sea Region countries.

The main topics debated are contemporary issues of concern of experts. Therefore a state of tension and convergence between the geopolitical (political) and the energy (economic) is taking shape. Interferences are well known, as are the tensions between solutions dictated by economic reasoning, business solutions, and those dictated by political conditioning and options. The impact of political conditioning on economically viable projects and, at the same time, the impact of economical constraints and feasibility on projects.

Common European energy policy and debates about the shape and ambitions of such a policy are of present concern and will have a major impact on the future. Then economic policies have been shown to have a strong regional component. The ratio of regional versus European presence in common energy policies, the risks and opportunities for the border and interface countries that engage other (non-European) areas is a main topic of interest for discussions in this area.

Another extremely important component is the ratio and the energy mix between the different components: electricity, hydrocarbons, new green energy. In each case there are different types of projects, with related conditions. Large projects can be financed and approved by banks when relevant profits are estimated, when they are sustainable from a political standpoint and predictable on the long-term, while other types of projects depend on the beliefs, perceptions and orientation of consumers and markets. Last but not least, major investment projects require a predictable market development, an appetence for development and consumption of the industries in the target countries, all of which will also take into account the geopolitical conditionings.

For details on the event / attendance confirmation – email address: sauliuc.adriana@gmail.com.

Section 1 – Current challenges in electricity markets. Single market vs regional solutions

P1 / S1 (economic) – Risks and opportunities induced by the market coupling. Solutions for fructification of cheap production sources and coverage of regional deficits

P2 / S1 (political, security) – Global challenges, regional solutions

Section 2 – Black Sea between potential and certainty. Theses and antitheses on shaping a new pole of hydrocarbon resources

P1 / S2 – (economic) – Necessary conditions for the investments in large energetic – financial projects

P2 / S2 (political, security) – Black Sea – confluence area of markets and industrial capacity from Europe and Asia. Political and security issues

Section 3 Common policies, separate costs – energy challenges vs geopolitical stakes

P1 / S3 (economic) – Energy Future. It requires a change of the basic pillars of the energy mix?

Panel 2 (politics, security) – The role of the region in providing natural gas supply options to major European consumers. Competing or Complementary: LNG, the reconfigured Nabucco, South Stream, interconnectors and capillaries.

The final section (plenary) – Common policies, separate costs. Energy related challenges versus geopolitical stakes.

The security of energy resources for European countries: armed conflicts, frozen conflicts, divergent policies between the EU and the states in the WBSR.

More

PROSPECTIVE OF UKRAINE CRISIS: SCENARIOS FOR A MID-LONGTERM EVOLUTION

PROSPECTIVE OF UKRAINE CRISIS: SCENARIOS FOR A MID-LONGTERM EVOLUTION

PROSPECTIVE OF UKRAINE CRISIS: SCENARIOS FOR A MID-LONGTERM EVOLUTION

The present work is the first public prospective study elaborated in Romania according to a classic technique transformed into a model by the Conflict Prevention and Early Warning Center Bucharest. It is the result of a GMF project developed between April and July 2014 on a very hot  issue, the Russian-Ukrainian crisis, including the annexation of Crimea and ending now with the hybrid war in the Eastern regions of Lugansk and  Donetsk of Ukraine….

Read more in full pdf file ukraine_crisis

More

Lansare de carte

Lansare de carte

Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning are plăcerea să vă invite la lansarea cărţii “Prospective of Ukraine Crisis: Scenarios for a mid-long term evolution”, semnată Iulian Chifu. Evenimentul va avea loc vineri, 19 septembrie 2014, ora 1400, în sala I. G. Duca, Palatul Parlamentului. Accesul se va face începând cu ora 1300 pe la poarta S1 C1 (pe colţ, intrarea dinspre Naţiunile Unite, Parc Izvor).
La lansare vor participa directorul SIE – prof. univ. dr. Teodor Meleşcanu, secretar de stat Ministerul Afacerilor Externe – prof. univ. dr.
Bogdan Aurescu, prof. univ. dr. Cornel Codiţă şi prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

More

„SmartSPODAS”

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării

Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”

ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822

Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

More

Vol. 7 nr. 1 | 2014 – The multi-functionality of the body in conflict

Vol. 7 nr. 1 | 2014 – The multi-functionality of the body in conflict

Voicu Alexandru ___________________________________________________________________

The cardinal feature of any conflict of the present time as well as of the past history is the presence of the human body. Weather we are talking about civil wars, inter-state wars or ethnic wars, all of them are intrinsically linked with the human body. Nonetheless, whenever the body is part of a conflict, it is automatically involved in multi-layered power relations, which are able to ‘invest it, mark it, train it, torture it, force it to carry out tasks’ (Foucault 1991 , 25). Hence, the aim of this paper is to bring a cogent argument on the inter-play between body and conflict, particularly the role of the body in the ex-Yugoslav Wars and the power relations it had been involved throughout the 90’s.

Read more

More

Vol. 6 nr. 12 | 2013 – Naţionalismul, memoria colectivă şi conflictul

Vol. 6 nr. 12 | 2013 – Naţionalismul, memoria colectivă şi conflictul

Alexandru Voicu ___________________________________________________________________

,,O naţiune este un suflet, un principiu spiritual. Două lucruri care, la drept vorbind, nu fac decât unul, constituind acest suflet, acest principiu spiritual. Unul este în trecut, altul în prezent. Unul este posesia în comun a unei bogate moşteniri spirituale; altul este consimţământul actual, dorinţa de a trăi impreună, voinţa de a continua să punem în valoare moştenirea pe care am primit-o întreagă.’’ (Renan, 1882, p. 125)

Read more

More