All posts in events

Miercuri, 3 mai 2017, orele 17.00, la sala Grigore Gafencu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru nr. 31) a avut loc lansarea cărţii „Revenirea la agenda de putere. Realități sumbre developate de cursa înarmării”, semnată de Narciz Bălășoiu. Cu același prilej, Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning  a adus în atenția publicului volumul „Torn between East and West: Europes border states”, coordonat de Iulian Chifu și Simona Țuțuianu.

Evenimentul a beneficiat de participarea dlui Teodor Meleşcanu, ministru al Afacerilor Externe; dl Cătălin Predoiu, vicepreședinte al Camerei Deputaților; dl gral (r) Teodor Frunzeti, consilier în cadrul Administrației Prezidențiale; dl Gheorghe Hurduzeu, decan al Facultății de Relații Economice Internaționale, ASE București; dl Iulian Chifu, președinte al Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning.

More

Războiul informațional: tipizarea agresiunii informaționale a Federației Ruse

Războiul informațional: tipizarea agresiunii informaționale a Federației Ruse

Lansarea cărţii „Războiul informațional: tipizarea agresiunii informaționale a Federației Ruse”, coordonatori Iulian Chifu și Oazu Nantoi. Evenimentul a avut loc marți, 18 octombrie 2016, ora 16.30, sala I. G. Duca, Palatul Parlamentului.

Printre participanți s-au numărat dna. Ana Birchall, Președinte Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților; prof. univ. dr. Teodor Meleşcanu; prof. univ. Cristian Diaconescu; prof. univ. dr. Cornel Codiță; prof. univ. Dan Dungaciu, Director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române; Rareș Bogdan, jurnalist; Alina Inayeh, German Marshall Fund; conf. univ. dr. Iulian Chifu, Președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning; dr. Narciz Bălășoiu, Directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning.

Galerie foto:

 

More

Evoluţia relaţiilor internaţionale/mediului de securitate pe termen mediu (5 ani)

Evoluţia relaţiilor internaţionale/mediului de securitate pe termen mediu (5 ani)

Cea de-a doua dezbatere din seria celor şase propuse de proiectul comun al Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning împreună cu The German Marshall Fund of the Unites States a avut loc la 23 februarie 2015, fiind găzduită de Ministerul Afacerilor Extrene, reprezentat de Secretarul de Stat pentru Afaceri Strategice, domnul Daniel Ioniţă.

Discuţiile au avut ca temă „Evoluţia relaţiilor internaţionale/mediului de securitate pe termen mediu (5 ani)”, scopul dezbaterii fiind identificarea evoluţiilor externe cu impact asupra securităţii României pe termen mediu, cu accent pe principalele teme ce ar influenţa ţara noastră. Prezentările au fost realizate de către Daniel Ioniţă, Secretar de Stat pentru Afaceri Strategice din cadrul MAE, acesta având totodată calitatea de gazdă şi Iulian Chifu, Preşedintele Centrului de Prevenire a Conflictelor.

La eveniment au participat specialişti în domeniul Relaţiilor internaţionale şi reprezentanţi ai societăţii civile precum: Iulian Chifu, Alina Inayeh, Sergiu Celac, Constantin Degeratu, Teodor Meleşcanu, Marcu Hari Bucur, Niţu Ionel, Mihai Ionescu, Cătălin Andronic, Adriean Pîrlog, Narciz Bălăşoiu, Alexandru Georgescu, Alexandru Şerban, Simona Soare, Andrei Ţârnea, Adriana Sauliuc, Alexandru Voicu, Diana Bărbuceanu. Administraţia Prezidenţială a fost reprezentată de Consilierul de Stat, Sebastian Huluban.

More

Strategia de Apărare Naţională. Contribuţia societăţii civile

Strategia de Apărare Naţională. Contribuţia societăţii civile

Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning, împreună cu The German Marshall Fund of the United States a deschis la 5 februarie 2015 ciclul de dezbateri ce au ca subiect de discuţii viitoarea Staregie de Securitate Naţională, din perspectiva societăţii civile. Proiectul prevede organizarea unui număr de şase dezbateri, prima fiind găzduită de German Marshall Fund of the United States, celelalte cinci fiind programate să aibă loc la sediile unor instituţii direct interesate de acest subiect. În ceea ce priveşte temele de discuţie ce vor fi abordate, acestea sunt următoarele:

  1. Imaginea de ansamblu asupra mediului regional de securitate;
  2. Perspective ale mediului de securitate – abordare pe termen mediu (5 ani);
  3. Postura strategică a României şi nivelul de ambiţie în actualul sistem internaţional;
  4. Riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi în Regiunea Extinsă a Mării Negre;
  5. Ameninţările de generaţie următoare. Război hibrid şi război informaţional;
  6. Abordarea politicilor publice ale României în actualul mediu internaţional de securitate.

 

 La dezbaterea organizată de Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning împreună cu The German Marshall Fund of the United States au participat o serie de specialişti în domeniul Relaţiilor internaţionale, reprezentanţi ai societăţii civile, precum Iulian Chifu, Alina Inayeh, Sergiu Celac, Constantin Degeratu, Teodor Meleşcanu, Marcu Hari Bucur, Mihai Ionescu, Sergiu Medar, Dan Dungaciu, Iulian Fota, Liviu Mureşan, Adriean Pîrlog, Narciz Bălăşoiu, Andrei Ţârnea, Adriana Sauliuc, Alexandru Voicu, Diana Bărbuceanu. Administraţia Prezidenţială a fost reprezentată de Consilierul de Stat, Sebastian Huluban.

More

„Securitatea energetică în Zona Extinsă a Mării Negre, contributor la securitatea energetică europeană” (viziunea 2035)

„Securitatea energetică în Zona Extinsă a Mării Negre, contributor la securitatea energetică europeană”  (viziunea 2035)

„Securitatea energetică în Zona Extinsă a Mării Negre, contributor la securitatea energetică europeană” – (viziunea 2035)

 Bucureşti, 19 – 21 noiembrie 2014 / Palatul Parlamentului (Săli N. Iorga şi N. Bălcescu)

Conferinţa vizează realizarea unei viziuni prospective asupra a ceea ce va însemna energia pentru Europa în mixul global în 2035, plecând de la faptul că orice proiect energetic se realizează în circa 20 de ani.

În situaţia în care veţi răspunde pozitiv invitaţiei noastre, vă veţi adresa unei audienţe de peste 150 de persoane, care va include oficiali de rang înalt, importanţi reprezentanţi ai mediului de afaceri, precum şi importanţi specialişti de notorietate aparţinând ţărilor din Regiunea Extinsă a Mării Negre.

Principalele subiecte în dezbatere ţin de temele actuale de preocupare ale specialiştilor. Astfel, se profilează tot mai mult o situaţie de tensiune şi convergenţă între geopolitic(politici)-energetic(economic). Interferenţele sunt cunoscute, la fel şi tensiunile dintre soluţiile dictate de raţiuni economice, de business şi cele discutate de condiţionări şi opţiuni politice. Impactul condiţionărilor politice asupra proiectelor economic viabile şi reciproc, impactul restricţiilor economice şi de fezabilitate asupra proiectelor.

Politica energetică europeană comună şi dezbaterile despre forma şi ambiţiile unei asemenea politici sunt de strictă actualitate şi vor avea un impact major asupra viitorului. Apoi politicile economice s-au dovedit a avea o puternică componentă regională. Raportul regional versus european în politicile comune energetice, cu riscuri şi oportunităţi pentru ţările de frontieră şi interfaţă cu alte spaţii, reprezintă o temă de interes principal pentru dezbaterea în această zonă.

O altă componentă extrem de importantă este raportul şi mixul energetic între diferitele componente: energie electrică, hidrocarburi, noile energii verzi. În fiecare caz în parte există tipologii de proiecte distincte, cu condiţionări aferente. Marile proiecte sunt finanţabile şi bancabile în cazul unor profituri relevante estimate, în condiţii de sustenabilitate politică şi previzibilitate pe termen lung, cât timp alte tipologii de proiecte ţin de credinţele, percepţiile şi orientarea consumatorilor şi a pieţei. Nu în ultimul rând, proiectele de investiţii majore reclamă o dezvoltare previzibilă a pieţelor, o apetenţă spre dezvoltare şi consum a industriilor în ţările vizate, toate urmând să ţină cont de condiţionările geopolitice.

Pentru detalii legat de eveniment / confirmare participare – adresă email de contact: sauliuc.adriana@gmail.com.

Secţiunea 1 – Provocări actuale pe pieţele de energie electrică. Piaţa unică vs soluţii regionale

P1/S1 (economic) – Riscuri şi oportunităţi induse de cuplarea pieţelor. Soluţii pentru fructificarea surselor de producţie ieftine şi acoperirea deficitelor regionale

P2/S1 (politic, securitate) – Provocări globale, soluţii regionale

Secţiunea 2 – Marea Neagră între potenţial şi certitudine. Teze şi antiteze privind conturarea unui nou pol al resurselor de hidrocarburi

P1/S2 – (economic) – Condiţii necesare realizării investiţiilor în proiecte mari de infrastructură energetico – financiare

P2/S2 (politic, securitate) – Marea Neagră – zonă de confluenţă a pieţelor şi capacităţilor industriale din Europa şi Asia. Aspecte politice şi de securitate

Secţiunea 3 Politici comune, costuri separate – provocări energetive vs mize geopolitice

P1/S3 (economic) – Energia viitorului. Se impune o schimbare a pilonilor de baza ai mixului energetic?

P2/S3 (politic, securitate) – Rolul regiunii în materializarea opţiunilor de alimentare cu gaze naturale a marilor consumatori europeni. Concurenţă sau complementaritate: LNG, Nabucco reconfigurat, South Stream, interconectori şi capilare.

Secţiunea finală (plen) – Politici comune, costuri separate. Provocări energetice vs mize geopolitice.

Securitatea resurselor energetice pentru ţările europene: conflicte armate, conflicte îngheţate, politici divergente între UE şi ţările din REMN.

 

More

Energy Security in the Wider Black Sea Region, contributor to the European energy security” (Forecast 2035

Energy Security in the Wider Black Sea Region, contributor to the European energy security” (Forecast 2035

“Energy Security in the Wider Black Sea Region, contributor to the European energy security” (Forecast 2035)

Bucharest, November 19 – 21, 2014

Palace of Parliament (N. Iorga Hall, N. Bălcescu Hall)

The Conference aims to generate a prospective vision regarding the role of the energy sector for Europe in the global energy mix in 2035, based on the fact that any energy project is completed in about 20 years.

If you respond positively to the invitation, you will address an audience of 150 participants, which will include senior officials, important representatives from business environment and experts with reputation from the Wider Black Sea Region countries.

The main topics debated are contemporary issues of concern of experts. Therefore a state of tension and convergence between the geopolitical (political) and the energy (economic) is taking shape. Interferences are well known, as are the tensions between solutions dictated by economic reasoning, business solutions, and those dictated by political conditioning and options. The impact of political conditioning on economically viable projects and, at the same time, the impact of economical constraints and feasibility on projects.

Common European energy policy and debates about the shape and ambitions of such a policy are of present concern and will have a major impact on the future. Then economic policies have been shown to have a strong regional component. The ratio of regional versus European presence in common energy policies, the risks and opportunities for the border and interface countries that engage other (non-European) areas is a main topic of interest for discussions in this area.

Another extremely important component is the ratio and the energy mix between the different components: electricity, hydrocarbons, new green energy. In each case there are different types of projects, with related conditions. Large projects can be financed and approved by banks when relevant profits are estimated, when they are sustainable from a political standpoint and predictable on the long-term, while other types of projects depend on the beliefs, perceptions and orientation of consumers and markets. Last but not least, major investment projects require a predictable market development, an appetence for development and consumption of the industries in the target countries, all of which will also take into account the geopolitical conditionings.

For details on the event / attendance confirmation – email address: sauliuc.adriana@gmail.com.

Section 1 – Current challenges in electricity markets. Single market vs regional solutions

P1 / S1 (economic) – Risks and opportunities induced by the market coupling. Solutions for fructification of cheap production sources and coverage of regional deficits

P2 / S1 (political, security) – Global challenges, regional solutions

Section 2 – Black Sea between potential and certainty. Theses and antitheses on shaping a new pole of hydrocarbon resources

P1 / S2 – (economic) – Necessary conditions for the investments in large energetic – financial projects

P2 / S2 (political, security) – Black Sea – confluence area of markets and industrial capacity from Europe and Asia. Political and security issues

Section 3 Common policies, separate costs – energy challenges vs geopolitical stakes

P1 / S3 (economic) – Energy Future. It requires a change of the basic pillars of the energy mix?

Panel 2 (politics, security) – The role of the region in providing natural gas supply options to major European consumers. Competing or Complementary: LNG, the reconfigured Nabucco, South Stream, interconnectors and capillaries.

The final section (plenary) – Common policies, separate costs. Energy related challenges versus geopolitical stakes.

The security of energy resources for European countries: armed conflicts, frozen conflicts, divergent policies between the EU and the states in the WBSR.

More

Lansare de carte

Lansare de carte

Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning are plăcerea să vă invite la lansarea cărţii “Prospective of Ukraine Crisis: Scenarios for a mid-long term evolution”, semnată Iulian Chifu. Evenimentul va avea loc vineri, 19 septembrie 2014, ora 1400, în sala I. G. Duca, Palatul Parlamentului. Accesul se va face începând cu ora 1300 pe la poarta S1 C1 (pe colţ, intrarea dinspre Naţiunile Unite, Parc Izvor).
La lansare vor participa directorul SIE – prof. univ. dr. Teodor Meleşcanu, secretar de stat Ministerul Afacerilor Externe – prof. univ. dr.
Bogdan Aurescu, prof. univ. dr. Cornel Codiţă şi prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

More

PERCEPTIA RUSIEI IN ROMANIA

Bucharest, 22 februarie, 2011
Lansarea cartii „Perceptia Rusiei in Romania, Republica Moldova si Ucraina/The perception of Russia in Romania, Republic of Moldova and Ukraine”

Centrul de Prevenire a Conflictelor si Early Warning are placerea sa va invite la lansarea cartii “Perceptia Rusiei in Romania, Republica Moldova si Ucraina/The perception of Russia in Romania, Republic of Moldova and Ukraine”, autori Iulian Chifu, Oazu Nantoi si Oleksandr Sushko. Evenimentul va avea loc in cadrul unor audieri pe acest subiect in cadrul sedintei comune a Comisiei pentru politica externa si Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului Romaniei, in cadrul careia va avea loc o dezbatere cu aceasta tema. Evenimentul va avea loc marti, 22 februarie 2011, ora 16.00, la Sala Avram Iancu, Senatul Romaniei.

descarca cartea in format pdf

More

Lansarea cartii „Energy Security in the Wider Black Sea Region

Bucharest, decembrie 16, 2010
Centrul de Prevenire a Conflictelor si Early Warning are placerea sa va invite la lansarea oficiala a cartii „Energy Security in the Wider Black Sea Region”, semnata de Iulian Chifu, Adriana Sauliuc si Bogdan Nedea. Evenimentul va avea loc joi, 16 decembrie 2010, ora 12.00 in Sala Constantin Stere, Senatul Romaniei (intrarea dinspre Bulevardul 13 Septembrie). La lansare vor participa Presedintele Senatului Romaniei, Mircea Geoana, Vicepresedintele Senatului Romaniei, Teodor Melescanu si profesorul universitar dr. Cornel Codita.

Download book in pdf format

More

Regional Conference – Energy Security Strategies in the Wider Black Sea Region

Conference – Bucharest, octombrie 7, 2010
NATO Summit in Bucharest, but also in Strasburg and Kiel launch and debated ways in which NATO can be involved in Energy security, in protecting the pipelines and transport lines on land and under the sea, a priority which is also under debate in the New Strategic Concept. Romania is also very interested in the way those energy security issues are address in NATO framework but also in the strategies of the countries in the region. The new Security Strategy of Romania, under drafting at this hour, will also have an important part related to the Energy Security in Romania, but also linked with developments in the Wider Black Sea Region. GENERAL ASSESSMENT: Romania held one of the longest borders of NATO with the neighboring states, the biggest part of them being aspirants to membership. Since NATO’s main role in the area is projecting regional and global security, this fact is of first importance for Romanian’s perception of its security and the security of its neighboring countries.Since energy security is in the forefront of the interest in Romania, which is designing nowadays a new Security Strategy with an important part dedicated to energy security and since the energy security of Romania and NATO’s countries is related to the one of the countries in the Wider Black Sea Area, there is the source of interest of the Romanian public for that matter and its solutions at NATO and partner countries level. The new strategic concept of of most interest for Romania, as an Alliance member at its border, but also a contributor to its operations. The public debate should get together the civil society and NGO’s from the security sector, the policy makers from the MFA and MoD, the representative and experts from the Wider Black Sea Region countries in order to discuss the vulnerabilities that could be spread to neighbor countries, the capacities to react – specially common capacities in that area – and the cooperation needed in order to face those challenges linked to Energy security. The academia and thinkers able to provide new ideas and improve the provisions from the future Strategic Concept and provide recommendations for cooperation in this area are also involved in the debate. Participants, panelists and speakers – On the Romanian Side, invitations would be addressed considering: the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, National College of Defence, the Parliament, representatives NGOs, and of the Marshall Foundation. From NATO HQ – International Staff, 2 persons (with possible message from the ASG or SG) will be invited. We will have here speakers and panelists presenting the reports on the Energy Security approach, perception, documents and achievements from the 9 countries from the Wider Black Sea Area – Turkey, Bulgaria, Romania, Republic of Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ukraine, Republic of Moldova, Russia. We are inviting also 6 international experts acting as moderators and commentators for each panel. A pull from the written media based in Romania, and from the main TV Channels will be invited to attend and cover the workshop, as well as to interview NATO and Romanian invitees.

View Program

More